Artikel 1

Dit wedstrijdreglement is van toepassing op de online wedstrijd “Win een GRATIS logo-ontwerp voor jouw bedrijf, vereniging of blog!” – hierna genoemd “de wedstrijd” – welke georganiseerd wordt door RSite Design, gevestigd te canadalaan 11 – 2940 Hoevenen, met BTW-nummer BE 0684.647.972, hierna genoemd “RSite Design”.

Voor deelname aan deze wedstrijd geldt geen enkele aankoopverplichting.
RSite Design is hierbij de verantwoordelijke uitgever van het wedstrijdreglement.

Artikel 2

Aan onze wedstrijd mag elke meerderjarige (bedrijf of particulier) deelnemen die zijn woonplaats/vestiging in België heeft, behalve de personeelsleden en/of de freelance medewerkers van RSite Design en hun familieleden die op hetzelfde adres wonen.

Elk persoonlijk profiel (sociale media) kan slechts éénmaal deelnemen per wedstrijd. Indien er meerdere deelnames vastgesteld worden, wordt de eerste inzending als de deelname beschouwd.

Indien een deelnemer jonger is dan 18 jaar, dient deze toestemming te hebben van zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger alvorens deel te kunnen nemen aan de wedstrijd.

Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot onvoorwaardelijke aanvaarding van dit wedstrijdreglement.

Artikel 3

Deelnemen aan de wedstrijd is mogelijk vanaf 13 juni 2018 tot en met 12 juli 2018.
Elke deelname voor of na de deelnametermijn zal niet geldig zijn.

 

Artikel 4

Wie aan de wedstrijd wil deelnemen, dient 3 stappen te ondernemen:

  1. Als eerste stap dient men onze post met bekendmaking van de wedstrijd te liken op Facebook.
    https://www.facebook.com/RSiteDesign/posts/199745033992181
  2. Als tweede stap dient men de bedrijfspagina van RSite Design te liken op Facebook.
    https://www.facebook.com/RSiteDesign
  3. De deelnemer dient tevens de volgende vraag te beantwoorden: Stel je richt een bedrijf, vereniging of blog op. Wat heb je altijd al willen doen en welke bedrijfsnaam zou je kiezen? Ook bestaande bedrijven mogen zeker deelnemen!

Pas wanneer aan alle drie van bovenstaande handelingen werden voldaan, is een deelname geldig.

Artikel 5

Elke soort fraude, poging tot fraude, misbruik, of poging tot misbruik heeft de automatische uitsluiting van de deelnemer tot gevolg, zonder dat voorafgaande berichtgeving vereist is, zonder zich te moeten rechtvaardigen en zonder mogelijkheid tot beroep.

Bovendien behoudt RSite Design zich het recht om de nodige juridische stappen te ondernemen tegen wie dan ook die heeft gefraudeerd, getracht heeft te frauderen, misbruik heeft gemaakt, of getracht heeft misbruik te maken.

Georganiseerde en/of collectieve deelnames aan de wedstrijd kunnen als misbruik of fraude voor deze wedstrijd worden beschouwd en de automatische uitsluiting met zich meebrengen van de hieraan verbonden deelnames, onverminderd alle andere rechten van RSite Design.

Artikel 6

Prijs:

De prijs die men kan winnen bestaat uit een gratis logo-ontwerp.

Winnaars:

Er kan maximaal 1 winnaar zijn; een bedrijf of een particuliere deelnemer.

Het meest creatieve antwoord op de volgende vraag (zie artikel 4 stap 3) wint de wedstrijd. De winnaar zal bepaald worden door de zaakvoerder van RSite Design (Salvatore Rovituso)

Artikel 7

De winnaar van de wedstrijd aanvaardt onbetwistbaar dat de door hem/haar meegedeelde gegevens voor identificatie wordt gebruikt.

De winnaar aanvaardt dat hieruit geen andere rechten voortvloeien dan de overhandiging van de prijs.

Een deelname die verkeerd/onvolledig/onleesbaar ingevulde gegevens bevat, kan ongeldig worden verklaard.

RSite Design kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor foutieve, onvolledig en/of onleesbare vermeldingen door de deelnemers, dewelke zouden resulteren in een foutief, onbekend adres of in eender welk ander probleem.

Artikel 8

De winnaar wordt bekend gemaakt op vrijdag 13 juli 2018 op de Facebookpagina van RSite Design, en wordt eveneens persoonlijk op de hoogte gebracht via een privébericht.

Het tijdstip van overhandiging van de prijs wordt in onderling overleg bepaald.
De prijs kan in geen geval worden omgeruild voor andere goederen, diensten of geld.

De winnaar is zelf aansprakelijk voor het gebruik van zijn prijs.
RSite Design kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor gebreken aan de te winnen prijs.

De winnaar vrijwaart RSite Design van elke aansprakelijkheid.

De enige verplichting van RSite Design is het toekennen van de prijs aan de winnaar.

Artikel 9

De kosten voor de deelname aan de wedstrijd (telefoonkosten, internetverbindingskosten, verplaatsingskosten en eender welke andere gemaakte kosten) vallen voor 100% ten laste van de deelnemer.

Op geen enkele wijze kunnen de deelnemers hun kosten voor deelname terugvorderen van RSite Design.

Artikel 10

Als de wedstrijd in geval van overmacht en/of om welke andere gegronde reden ook zou moeten worden geannuleerd of uitgesteld, kan RSite Design hiervoor in geen geval verantwoordelijk gesteld worden.

RSite Design kan evenmin verantwoordelijk gesteld worden voor om het even welk technisch probleem of om het even welk ander probleem dat niet toelaat aan de wedstrijd deel te nemen.

Bovendien behoudt RSite Design zich het recht voor de wedstrijd te verlengen of te wijzigen en/of het wedstrijdreglement te wijzigen, zelfs indien de wedstrijd is gestart of beëindigd is, zonder motivatie, zonder voorafgaande verwittiging en met onmiddellijke ingang vanaf het moment van de wijziging.

RSite Design kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld en er kan onder geen enkele voorwaarde een vergoeding van RSite Design worden geëist.
Door deelname aan de wedstrijd wordt elke deelnemer geacht elke wijziging te aanvaarden en daarvan automatisch kennis te hebben genomen.

Artikel 11

De gegevens van de deelnemers worden opgenomen in het CRM bestand van RSite Design.

RSite Design verklaart hierbij de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals geamendeerd door de wet van 11 december 1998, te respecteren.

Behoudens verzet kan RSite Design de individuele persoons- en gebruiksgegevens verwerken voor prospectie en voor de promotie voor alle diensten en producten die RSite Design aanbiedt.

Iedereen kan overeenkomstig de wettelijke voorwaarden zijn eigen gegevens opvragen bij RSite Design en die zo nodig laten verbeteren.

De gegevens van de deelnemers kunnen doorgegeven worden aan de deelnemende bedrijven wanneer ze nodig zijn voor de afgifte van de prijs en gebruikt worden voor promotionele en publicitaire doeleinden door RSite Design.

RSite Design zal alle maatregelen nemen die redelijkerwijze van haar verwacht worden om de gegevens geheim te houden.

Schade die het gevolg is van het gebruik van persoonlijke gegevens door onbevoegden, kan in geen geval verhaald worden op RSite Design.

De deelname aan de wedstrijd via het internet houdt de kennis en aanvaarding in van de eigenschappen en de grenzen van het internet, zoals het technische prestatievermogen ervan en de reactietijd nodig om informatie te raadplegen, op te vragen of over te dragen.

RSite Design kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het feit dat bepaalde gegevens niet zijn beschermd tegen de eventuele onttrekking ervan en tegen de risico’s van besmetting door eventuele virussen die circuleren op het internet.

Artikel 12

Het wedstrijdreglement staat vrij tot ieders beschikking in het Nederlands op de website www.rsite-design.be/wedstrijdreglement.

Artikel 13

Elke deelnemer wordt geacht de inhoud van het reglement te kennen.
Deelname aan de wedstrijd impliceert dat de deelnemer onvoorwaardelijk akkoord gaat met dit reglement en dit reglement volledig aanvaardt.

RSite Design behoudt zich het recht voor om alle klachten te onderzoeken en om elke betwisting voortvloeiende uit deze wedstrijd – net als alle gevallen die niet voorzien zijn in dit reglement – op te lossen.

Elke klacht over deze wedstrijd moet voor de afloop van de wedstrijd uiterlijk op 12 juli 2018 schriftelijk verstuurd worden naar de maatschappelijke zetel van RSite Design.
In geen geval zal een klacht verbaal of telefonisch behandeld worden.
Tegen de beslissingen van organisator RSite Design is geen beroep mogelijk.

Het reglement is onderworpen aan het Belgisch recht.

In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van Antwerpen bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.